Ủy quyền xác nhận đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu các chất HCFC (20/03/2018 10:36:00)
Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định Thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ và Pháp chế; ngày 20/3/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định 903/QĐ-BTNMT về việc ủy quyền xác nhận đăng ký nhập khẩu.
Theo Quyết định, Bộ trưởng ủy quyền cho ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường các văn bản xác nhận đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu các chất HCFC theo quy định tại Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định Thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; cụ thể gồm các văn bản sau: Các văn bản gửi Bộ Công Thương về dự kiến xác nhận lượng nhập khẩu các chất HCFC cho từng thương nhân theo quy định về hạn ngạch của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT; Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC của thương nhân để Bộ Công Thương cấp phép nhập khẩu cho thương nhân; Xác nhận đăng ký nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b của thương nhân; Xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC của thương nhân.

Thời gian ủy quyền: từ ngày 09 tháng 3 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; có trách nhiệm gửi các văn bản được ký thừa ủy quyền Bộ trưởng ngay sau khi ký ban hành về Vụ Pháp chế để giám sát và kiểm tra; tổng họp, báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện Quyết định này theo định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm để theo dõi, giám sát và kiểm tra.

Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Bộ trưởng định kỳ 6 tháng, năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

CTTĐT