Doanh nghiệp tiêu biểu ở Việt Nam chuyển đổi công nghệ thành công, góp phần bảo vệ tầng ô-dôn

Trong 23 năm qua, thông qua các dự án loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (ODS) do Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư Montreal (MLF) tài trợ, Cục Biến đổi khí hậu (Cục BĐKH)– đơn vị đầu mối quốc gia thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn tại Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quản lý và thực hiện các hoạt động loại trừ ODS, giúp Việt Nam tuân thủ nghĩa vụ quốc tế về loại trừ ODS và đạt được một số thành tựu đáng kể như:

  • Loại trừ hoàn toàn tiêu thụ hơn 500 tấn các chất CFC, Halon và CTC từ ngày 01 tháng 01 năm 2010;
  • Việt Nam đã được MLF và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc trao tặng chứng nhận hoàn thành loại trừ tiêu thụ các chất CFC, Halon và CTC theo đúng lộ trình quy định;
  • Loại trừ hoàn toàn 500 tấn HCFC-141b nguyên chất sử dụng trong lĩnh vực sản xuất xốp cách nhiệt, qua đó tuân thủ nghĩa vụ loại trừ 10% tổng lượng tiêu thụ các chất HCFC từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;
  • Bảo vệ tầng ô-dôn đã được luật hóa trong Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam được

Quốc hội thông qua vào năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Để có được những thành tựu này là nhờ vào chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên, Lãnh đạo Cục, sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức quốc tế và sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp vào hoạt động chuyển đổi công nghệ, góp phần bảo vệ tầng ô-dôn và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

Sau khi xem xét, chọn lựa, Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế đề nghị Cục trưởng xem xét và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xét tặng 03 bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 03 doanh nghiệp: Công ty TNHH Insulation Thanh Cảnh (Thanh Canh Insulation Co., Ltd), Công ty TNHH Một thành viên TMDV&SX Tấm cách nhiệt Tabi (Tabi Insulation Panel Trading Services & Manufacturing single-shareholder Co., Ltd), Công ty Cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre (CJ Cau Tre Foods Joint Stock Company) đã tích cực tham gia vào hoạt động chuyển đổi công nghệ góp phần bảo vệ tầng ô-dôn và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

1- Công ty TNHH Insulation Thanh Cảnh tại tỉnh Long An

Công ty TNHH Insulation Thanh Cảnh (Thanh Canh Insulation Co.,Ltd)Công ty TNHH Insulation Thanh Cảnh (Thanh Canh Insulation Co.,Ltd) tham gia đã tích cực tham gia chuyển đổi công nghệ thành công từ sử dụng các chất HCFC-141b sang sử dụng cyclopentane (chất trợ nở có gốc tự nhiên, có tiềm năng làm suy giảm tầng ô-dôn bằng không và có tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp) trong khuôn khổ Dự án “Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam-giai đoạn I” do Quỹ Đa phương (MLF) tài trợ ủy thác qua Cơ quan thực hiện của MLF là Ngân hàng Thế giới. Công ty TNHH Insulation Thanh Cảnh đã loại trừ hoàn toàn sử dụng 68,8 tấn HCFC-141b nguyên chất và HCFC-141 trộn sẵn trong polyol, qua đó giảm phát thải 49.880 tấn CO2 tương đương.

2- Công ty TNHH Một thành viên TMDV&SX Tấm cách nhiệt Tabi tại TP. Hồ Chí Minh

 

Công ty TNHH Một thành viên TMDV&SX Tấm cách nhiệt Tabi (Tabi Insulation Panel Trading Services & Manufacturing single- shareholder Co., Ltd) đã tích cực tham gia chuyển đổi công nghệ thành công từ sử dụng các chất HCFC-141b sang sử dụng cyclopentane trong khuôn khổ Dự án “Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam-giai đoạn I”. Công ty TNHH Một thành viên TMDV&SX Tấm cách nhiệt Tabi đã loại trừ hoàn toàn sử dụng 55 tấn HCFC-141b nguyên chất và HCFC-141 trộn sẵn trong polyol, qua đó giảm phát thải 39.875 tấn CO2 tương đương.

3- Công ty Cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre tại TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre (CJ Cau Tre Foods Joint Stock Company) tích cực tham gia thí điểm chuyển đổi công nghệ thành công từ sử dụng các chất HCFC-22 sang sử dụng môi chất lạnh tự nhiên HC-290 (có tiềm năng làm suy giảm tầng ô-dôn bằng không và có tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp) trong khuôn khổ Dự án “Trình diễn chuyển giao công nghệ giảm phát thải khí nhà kính và các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong lĩnh vực kho lạnh” do Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua cơ quan thực hiện UNIDO. Công ty Cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre đã loại trừ sử dụng 120 kg HCFC-22 (chất làm suy giảm tầng ô-dôn) tại ba kho lạnh, qua đó giảm phát thải 217 tấn CO2 tương đương.

Nguồn: Cục Biến đổi khí hậu, Bộ TNMT