Hội thảo Kế hoạch chiến lược cho lĩnh vực làm lạnh và ĐHKK thân thiện với khí hậu ở Việt Nam