Hội thảo Tham vấn đánh giá tác động kinh tế – xã hội khi Việt Nam tham gia phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali về kiểm soát và loại trừ các chất HFC thuộc Nghị định thư Montreal