Hội thảo Tham vấn Sửa đổi, bổ sung Kigali về kiểm soát và loại trừ các chất HFC và Lộ trình loại trừ sử dụng các chất HFC ở Việt Nam