Khóa họp các Bên thuộc Nghị định thư Montreal lần thứ 28 tại Kigali

Vincent Biruta, MOP 28 President, gavels the adoption of the Kigali Amendment to the Montreal Protocol